boom

Generaal Kapittel:

vragen en antwoorden

Om de zes jaar wordt in de congregatie van de Broeders van Liefde een algemeen of generaal kapittel gehouden. We proberen dit te schetsen met een aantal vragen en antwoorden.

 

Wat is een generaal kapittel? 

Een generaal kapittel is een samenkomst van het bestuur van de congregatie met afgevaardigden van de broeders wereldwijd om de voorbije periode van zes jaar te evalueren, om een generaal bestuur te kiezen en om de krachtlijnen voor de volgende zes jaar vast te leggen.

 

Hoeveelste generaal kapittel is dit in de congregatie?

In 2018 zal het 23ste generaal kapittel plaatsvinden bij de Broeders van Liefde in het generaal huis in Rome van 2 tot en met 20 juli.

 

Hoeveel broeders nemen deel aan dit kapittel?

Naast de 11 leden van rechtswege (generale overste en de generale assistenten, provinciale oversten, generale secretaris en generale econoom) zullen er 20 broeders worden gekozen vanuit de provinciale kapittels: 4 vanuit Europa, 10 vanuit Afrika, 4 vanuit Azië en 2 vanuit Amerika en dit in evenredigheid met het aantal broeders per provincie. Dus totaal bestaat het generaal kapittel uit 31 deelnemers.

 

Wat is het thema van het generaal kapittel?

Als thema voor het generaal kapittel van 2018 werd gekozen: “Wees radicaal in de profetie als gewijde mannen in de missie van de caritas”. Dit thema bevat drie bewegingen.

Vooreerst houdt het de oproep in aan alle broeders om profetisch in de wereld te staan en vrijmoedig te getuigen van het Evangelie in woord en daad. Dit zal in iedere cultuur een eigen klemtoon krijgen. In een geseculariseerde omgeving wordt dit anders ingevuld dan in een omgeving met overwegend moslims.

Ten tweede worden alle broeders opgeroepen om hun godgewijd leven radicaal te beleven en dit met passie en vreugdevol. Dit vraagt voortdurende geestelijke vernieuwing via een diep gebedsleven om zo echt te kunnen leven voor God en God alleen.

Ten slotte worden de broeders gezonden in de dienst van de caritas. Het gaat erom Gods liefde te schijnen in de wereld, en heel speciaal in het leven van de armen, de zieken, zij die aan de rand van de maatschappij leven omwille van een beperking, ziekte, armoede.

 

Nemen ook aangesloten leden deel aan het generaal kapittel?

Aangesloten leden worden uitgenodigd om aan het inhoudelijk deel van het kapittel te participeren. Daartoe worden 6 aangesloten leden verwacht: 2 uit Europa, 2 uit Afrika, 1 uit Amerika en 1 uit Azië.

 

Hoe wordt een generaal kapittel voorbereid?

Het thema wordt voorbereid en vastgelegd door het generaal bestuur samen met de provinciale oversten. In een eerste ronde wordt dit per regio besproken en uitgediept. De besluiten gaan dan naar het provinciaal niveau waar dit verder wordt besproken om tot een aantal besluiten en voorstellen te komen die aan het generaal kapittel worden aangeboden. In het provinciaal kapittel worden ook de afgevaardigden per provincie gekozen.

 

Hoe verloopt een generaal kapittel?

Gedurende de eerste week wordt een evaluatie gehouden van de voorbije periode aan de hand van het verslag dat de generale overste, de generale assistenten en de provinciale oversten opmaken.

De tweede week vangt aan met de keuze van de generale overste en de vicaris generaal. Na de keuze gaan de werkzaamheden verder en wordt het thema besproken.

Deze maal staat ook de aanpassing van de leefregel op de agenda. Deze aanpassing dringt zich op omdat de congregatie nu in verschillende culturele achtergronden actief is. Mogelijke aanpassingen dienen aan de Heilige Stoel ter goedkeuring worden voorgelegd.

Ten slotte worden de overige generale assistenten gekozen en formuleert men de besluiten van het kapittel aan de hand van moties die ter stemming worden voorgelegd. Het komt aan de generale overste toe deze moties formeel voor gans de congregatie te promulgeren.

 

Hoe kan men het generaal kapittel helpen voorbereiden? 

Vele broeders en aangesloten leden worden rechtstreeks betrokken binnen de eigen regio. Maar allen worden uitgenodigd om te bidden voor het welslagen van het kapittel. We willen jullie dan ook het gebed aanbieden dat bij deze gelegenheid werd samengesteld, met de vraag het dagelijks met ons te bidden.